Menu Close

Apmokėjimo už darželį tvarka

KAUNO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ MAITINIMO DIENOS FINANSINIŲ NORMŲ NUSTATYMAS

2022-01-27-8-m-TS-8

MOKESČIO MOKĖJIMAS

  1. Mokestis skaičiuojamas už einamąjį mėnesį.
  2. Laiku nepateikus dokumentų, reikalingų mokesčio lengvatai gauti šio Aprašo nustatyta tvarka, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka, o pateikus dokumentus, naujas mokestis nustatomas nuo kito mėnesio 1 dienos.
  3. Remiantis 2018 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-6 punktu 17 “Mokestis mokamas kiekvieną mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 (vasario ir gruodžio mėnesiais iki 20) dienos (jei pavedimas atliekamas ne per Lietuvos paštą).” Jei taip nėra padaroma, perskaičiuotuose kvituose bei žiniaraštyje nėra pateikiama informacija apie apmokėjimą, todėl nėra galimybės įvertinti, ar yra skola, ar yra permoka.
  4. Jeigu dėl nepateisinamos priežasties mokestis nesumokamas ilgiau kaip du mėnesius, mokyklos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 15 dienų nuo dienos, kai apie tokį sprendimą raštu informavo vaiko tėvus (įtėvius, globėjus).
  5. Mokesčio skolos iš tėvų (įtėvių, globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Skip to content