Menu Close

Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, tai labai aiškiai atsispindi Geros mokyklos koncepcijoje. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Įtraukusis ugdymas apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymąsi reglamentuojantys teisiniai dokumentai sudaro palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jų poreikius ir galimybes bendrojo ugdymo mokyklose, užtikrinant švietimo pagalbą, lygias galimybes ir ugdymosi prieinamumą.

Įstaigoje vadovaujamasi šiais įtraukiojo ugdymo kokybės skatinimo principais:

 1. Pagarba mokinių nuomonei. Mokinių, jų tėvų ir artimųjų, organizacijų, besirūpinančių neįgaliųjų asmenų teisėmis, nuomonių turėtų būti paisoma, ypač priimant sprendimus.
 2. Aktyvus mokinių dalyvavimas. Visiems mokiniams sudaryta galimybė aktyviai dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės gyvenime.
 3. Teigiamos mokytojų nuostatos. Visi mokytojai turėtų turėti teigiamą požiūrį į visus mokinius ir norą bendradarbiauti su kolegomis.
 4. Mokytojų įgūdžiai. Visi mokytojai turėtų išsiugdyti įgūdžių, reikalingų veiksmingam visų mokinių ugdymui, atsižvelgiant į kiekvieno poreikius.
 5. Lyderystė mokykloje. Mokyklų vadovai turėtų teigiamai vertinti darbuotojų ir mokinių skirtybes, skatinti kolegialumą ir inovacijas.
 6. Įvairių žinybų paslaugų dermė.

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ PATARIMAI,

NAUDINGOS NUORODOS

Rekomendacijos pedagogams:

 •  Vienas iš svarbiausių uždavinių pedagogui priimant į grupę vaikutį su specialiaisiais ugdymosi poreikiais: įdėti pakankamai pastangų mezgant ryšį su vaiku ir bendradarbiavimą su jo tėvais.
 •   Atrasti vaiko stiprybes, jomis remtis siekiant tikslų. Kasdien rasti už ką pagirti.
 •   Žinant, su kokiais sunkumais susiduria vaikas, stengtis pritaikykyti aplinką ir ugdymo metodus.
 •   Nelaukti, kol sunkumai įsisenės –  matant didesnės pagalbos poreikį, kreiptis į Vaiko gerovės komisiją ar administraciją ir spręsti situacijas iš karto.
 • Atkreipti dėmesį į tai, kad netinkamas vaiko elgesys dažniausiai nėra tikslingas ar sąmoningas, svarbu priimti jį kaip pagalbos šauksmą, ieškoti, kokie vaiko poreikiai nėra patenkinami.
 •  Reguliariai organizuoti individualius susitikimus, konfidencialiam pokalbiui su vaiko tėvais.
 •  Nepamiršti rūpintis savo psichologine sveikata, nes darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais reikalauja ne tik fizinių, kognityvinių, bet ir emocinių resursų.

 

Rekomendacijos tėvams:

 

 •  Svarbu kurti bendradarbiaujančius santykius su ugdymo įstaiga, pasitikėti joje dirbančiais pedagogais, įsiklausyti į jų rekomendacijas, skirti laiko susitikimams ir pagalbos vaikui planavimui.
 •   Vaikam turintiems specialųjų poreikių dažnai , svarbi rutina ir pastovumas, tai suteikia saugumo jausmą, todėl svarbu, kad tėveliai būtų linkę ieškoti kompromisų ir derinti šeimos taisykles prie ugdymo įstaigos taisyklių (pvz. laikykis dienotvarkės, derinkite vaiko asmeninių daiktų atsinešimą į įstaigą, nevėluoti ir kt.)
 •  Tiek bendraujant su vaiku, tiek su ugdymo įstaiga svarbu nepamiršti akcentuoti vaiko stipriąsias puses, sėkmes, stengtis savo lūkesčius derinti su vaiko gebėjimais.
 •  Užtikrinti specialistų konsultacijų lankymą ir dalintis informacija, siekiant gauti kokybišką grįžtamąjį ryšį.
 •   Rūpintis savo emocine sveikata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content