Menu Close

Lopšelio-darželio taryba

 TARYBOS PIRMININKĖ

 • Violeta Ribakovienė, mokytoja

SEKRETORĖ

 • Birutė Adomaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.

 TARYBOS NARIAI

 • Jolita Eirošienė, mokytoja, bendruomenės atstovė;
 • Rita Dainelienė, mokytoja, bendruomenės atstovė;
 • Aušra Sabulienė, tėvų atstovė;
 • Kristina Kunigonytė, tėvų atstovė.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS FUNKCIJOS

 • Telkia ugdytinių tėvus(globėjus, rūpintojus) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti;
 • Numato įstaigos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, aprobuoja veiklos programą, nuostatus, vidaus ir darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, įstaigos įsivertinimo ataskaitas, nustato ugdymo organizavimo tvarką;
 • Inicijuoja lopšelio-darželio, šeimos ir kitų socialinių partijų bendradarbiavimą;
 • Svarsto įstaigos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą;
 • Vykdo ūkinės-finansinės veiklos priežiūrą;
 • Teikia siūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo;
 • Inicijuoja rėmėjų, nebiudžetinių lėšų paieškas, kaupimą, nustato jų panaudojimo prioritetus.
Skip to content