Menu Close

Vaikų priėmimas

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

plačiau

 

Vaikų priėmimo tvarka

PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės tarybos

2014 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. TS-221

IŠRAŠAS

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

II. Centralizuoto vaikų priėmimo tvarka

3. Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į grupes pateikia duomenų bazės valdytojui pagal prašymo pateikimo formas (priedas).

4. Prašyme nurodoma:

4.1. vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta;

4.2. pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas);

4.3. pageidaujama vaiko priėmimo į grupę data;

4.4. duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą;

4.5. duomenys apie tėvus (globėjus).

5. Prie prašymo pridedami dokumentai ir / ar jų kopijos (arba atsiunčiama jų skaitmeninė versija, jeigu prašymas pildomas elektroniniu būdu): vaiko gimimo liudijimas, pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą, dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė
Aprašo 8.1 punkte nurodytais atvejais.

5.1 Priimant asmenų prašymus dėl vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes sudaromi du sąrašai:

5.1.1. vienas – pagal prašymo registravimo datą;

5.1.2. kitas – pagal teisę pasinaudoti prioritetais.

5.2. Vaikai priimami:

5.2.1. trys vaikai iš sąrašo laikantis eilės pagal prašymų registravimo datą;

5.2.2. vienas vaikas iš sąrašo pagal teisę pasinaudoti teikiamais prioritetais.

6. Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi duomenys arba pateikti ne visi duomenys.

III. GRUPIŲ SUDARYMAS

7. Priimamų vaikų sąrašus sudaro Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausias specialistas iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 dienos. Jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.

7.1. Grupes savo įsakymu patvirtina švietimo įstaigos direktorius, gavęs savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo patvirtintus priimamų vaikų sąrašus.

7.2. Vietų skaičius grupėse nustatomas pagal Lietuvos higienos normoje HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 (Žin., 2010, Nr. 50-2454), nustatytus reikalavimus.

8. Priimant vaikus į grupes:

8.1. laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo datą, pirmenybę teikiant:

8.1.1. ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas skiriamas vaikui, kuris auga šeimoje įrašytoje į socialinės rizikos šeimų apskaitą;

8.1.2. vaikui nustatytas neįgalumas ir/ar žymūs vystimosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41dB, cerebrinis paralyžius ar labai žymus judesio ir padėties sutrikimas

8.1.3. vaiko tėvai (globėjai) yra piniginės socialinės paramos gavėjai  pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (Žin., 2003, Nr.73-3352; 2011, Nr.155-7353) ir nesudaro sąlygų tenkinti vaiko socialinių, kultūrinių ir pažintinių poreikių;

8.1.4. vaikams našlaičiams, vaikams, kurie turi tik vieną iš tėvų (kai vienas iš tėvų  yra miręs, dingęs be žinios, kai vaiko gimimo liudijime nenurodytas vaiko tėvas;

8.1.5. vaikams iš šeimų, kur tėvai augina tris ir daugiau vaikų iki 7 m. amžiaus, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą.

8.2. atsižvelgiama, ar vaikai yra Kauno rajno savivaldybės gyventojai, ir tik esant laisvų vietų einamaisiais mokslo metais priimami kitose savivaldybėse gyvenantys vaikai, jeigu jie pageidauja pradėti lankyti tais mokslo metais.

8.3. vadovaujamasi nuostata, kad vaiko ir vieno jo tėvų (globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Kauno rajono savivaldybėje.

9. Jei tėvų (globėjų) pageidaujamoje (-ose) švietimo įstaigoje (-ose) laisvų vietų nėra, jie gali rinktis kitą švietimo įstaigą, kurioje yra laisvų vietų. Atsiradus pageidaujamoje švietimo įstaigoje laisvai vietai, vaikas gali lankyti pageidaujamą įstaigą.

Skip to content